Information om behandling av personuppgifter och personuppgiftsombud

Eventuella personuppgifter som en anmälan kan komma att innehålla kommer att hanteras på följande sätt. Det är viktigt att du är införstådd med hur det fungerar.

  1. Personuppgiftsansvarig: Magnus Peterson. Adress: Box 2263, 103 16 Stockholm, Telefonnummer: 010 478 70 00 (Växel)
    E-post: magnus.peterson@sfv.se.
  2. Ändamål med behandlingen: Personuppgifter i Visslarfunktionen används för att ta ställning till de anmälningar som lämnas i systemet och för att undersöka om utpekade personer varit delaktig i brottsliga gärningar som korruption eller andra allvarliga oegentligheter.
  3. Uppgifter som behandlas: De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som lämnas i anmälan samt de ytterligare uppgifter som eventuellt hämtas in för att kunna genomföra en ändamålsenlig undersökning. Uppgifterna kan bland annat innehålla namn, befattning och uppgift om misstänkt lagöverträdelse.
  4. Mottagare av uppgifterna: Statens fastighetsverk har begränsat behörigheten för åtkomst till uppgifter i Visslarfunktionen så att endast en särskild intern organisation får ta del av uppgifterna för att hantera anmälningar och leda undersökningar och endast om de behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete.
  5. Rätt till registerutdrag m.m. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen rätt att gratis, en gång per kalenderår, få information om de personuppgifter som behandlas om dig hos oss. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig undertecknad begäran till Organisationen. Om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen kan du enligt 28 § personuppgiftslagen begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.